S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

www.ciernykocur.sk vám praje krásny deň :) 


KONTAKTUJTE NÁS

ciernykocur.sk
Robotnícka 57
905 01 Senica
tel: +421 940 821 188
info(a)ciernykocur.sk
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Výdajné miesto: Karlovy Vary, Česká Republika


Obchodné podmienky
Obchodné podmienkyOBCHODNÉ PODMIENKY
• Dodávaťeľ:
• Kokiska s.r.o.
• zastúpenej konateľom Marta Kloudová
• so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika
• identifikačné číslo: 02509016
• zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo
29359/C
• Web stránka zastúpená sprostredkovateľom:
• Petrom Jurigom 

•sídlo: Robotnícka 57/19 Senica, Slovenská
Republika
• ičo:51 571 650
• pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na
internetovej adrese www.ciernykocur.sk.
1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode
www.ciernykocur.sk, ktorého dodávaťeľom je Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3,
360 01 Sadov, Česká republika, IČ: 02509016, zapísaná v Obchodnom registri
Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C. Obchodné podmienky upravujú
vzťahy medzi spoločnosťou Kokiska s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a jej
obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej
republiky.
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito
podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi:
• Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
• Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách,
• Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa,
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými
podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je
kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom
upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.
2 VYMEDZENIE POJMOV
Kúpna zmluva – zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet
kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a
zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
Predávajúci (Kokiska s.r.o.) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti
alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Kupujúci - zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej
právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý
spotrebiteľom nie je.
• fyzická osoba (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania,
• právnická osoba (podnikateľ) – osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná
v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného
výkonu povolania.
Alternatívne riešenie sporov – postup subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami
sporu.
Webové rozhranie – nákup uskutočnený prostredníctvom webových stránok
(www.ciernykocur.sk)
3 OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) je
umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.ciernykocur.sk,
kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky
predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na
zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto
vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na
základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je
objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až momentom doručenia
záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené všetky dostupné informácie o
daných produktoch. V prípade fotografií je vždy nutné do istej miery brať do
úvahy, že sú fotografie ilustratívne, farby sú vnímané veľmi individuálne.
Zobrazenie farieb sa obmieňa podľa použitého počítačového hardvéru. Farebné
odlíšenie medzi zobrazením na obrazovke a reálnym produktom je preto
nevyhnutné. Z toho dôvodu je kupujúci povinný si starostlivo preštudovať aj
popis produktu a v prípade neistoty kontaktovať predajcu pre upresnenie detailu
produktu.
Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom
rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
• objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží" do
elektronického nákupného košíka),
• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe
doručenia objednávaného tovaru,
• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a
• fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi (meno a priezvisko,
adresu, telefónne číslo a emailovú adresu).
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené
skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci
odošle kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú
predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za možné
problémy vzniknuté nesprávnym zadaním informácií v objednávke.
Predávajúci kupujúcemu elektronicky potvrdí zaradenie objednávky do systému,
bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje
elektronickú verziu obchodných podmienok platnú vo chvíli uskutočnenia
objednávky. Potvrdenie je zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú
kupujúci v objednávke uviedol.
Kupujúci je následne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky,
a to na elektronickú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Túto emailovú
adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie
emailov vzniknutých z dôvodu nedbalosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu
alebo nefunkčnú adresu.
Po odoslaní objednávky kupujúci už k objednávke nemá editovateľný prístup,
všetky zmeny je nutné konzultovať s predajcom. Zmeny v objednávke príp. jej
zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle +421 950 308
480 alebo na emailovej adrese info@kokiskashop.sk.
Zákazník sa podľa vlastného uváženia môže pred nákupom registrovať, čím
získa prístup do užívateľského profilu. Tu má zákazník prístup k histórii
objednávok a reklamácií, tiež si tu môže stiahnuť svoje faktúry a opravné
daňové doklady.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo
tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať
kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím
kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
• cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila.
V prípade, že kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny zaplatil, bude mu
táto čiastka vrátená späť na jeho účet.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri
uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití
komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy
(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí
kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na
strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre
obe strany zrozumiteľnom jazyku.
4 CENA
Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všetkých ostatných daní. Ceny tovaru sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a
zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní
obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho
uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne zjednaných podmienok.
Zlacnený tovar, výpredajové kusy alebo tovar v akcii je vždy viditeľne označený.
Podľa zákona je pri produkte vždy viditeľná pôvodná cena, cena po zľave,
výška zľavy a doba platnosti akcie. Tento tovar je možný odobrať iba v
množstve 5 ks na objednávku. Pre vyššie odbery už nie je akčná cena platná.
Akčnú cenu pre vyšší odber môže potvrdiť iba dodatočne predávajúci po
individuálnej dohode.
Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a
dodávaním tovaru (záložka „Cenník poštovného"), ktoré sú platné iba v
prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky obsahujúcej množstvo vyššie
ako je obvyklé pre bežnú domácu potrebu stanoviť individuálnu cenu
poštovného, upraviť dodacie podmienky príp. dobu dodania. V niektorých
prípadoch je predávajúci oprávnený vyžadovať úhradu celej čiastky pred
závaznou rezerváciou tovaru.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je
možné navzájom kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je
kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email
kupujúceho, z internetovej stránky predajcu alebo z propagačných materiálov.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním
objednávky, a to vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov
(balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby
zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
Predávajúci má právo od kupujúceho vyžadovať zálohu na tovar v čiastočnej aj
plnej výške či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci
informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.
5 PLATOBNÉ PODMIENKY
Cenu objednávky podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu
nasledujúcimi spôsobmi:
• v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho – číslo účtu: SK81 1111
0000 0012 7238 8007 vedený u spoločnosti UniCredit Bank,
• platbou na faktúru - po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
Pri bezhotovostnej platbe expeduje predávajúci tovar ihneď po prijatí platby na
účet.
Splatnosť v prípade platby na faktúru je 7 kalendárnych dní od dátumu
vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný uhradiť
čiastku tak, aby bola v deň splatnosti faktúry už pripísaná na účet
predávajúceho, inak sa kupujúci ocitne v omeškaní. Ak platba nebude pripísaná
na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, má predávajúci právo
vymáhať od kupujúceho pokutu 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. O
platbu na faktúru je dôležité zažiadať a predávajúci si vyhradzuje právo na
odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu.
V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V
prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia
kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru
spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ak tak neučiní, príp. sa
dopustí inej chyby počas bezhotovostnej platby, predávajúci nezodpovedá za
predĺženie doby dodania. Kupujúci je povinný o tejto chybe predávajúceho
bezodkladne informovať na emailovú adresu info@kokiskashop.sk.
Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak to
nebolo dohodnuté inak.
Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej
zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickej podobe
na adresu kupujúceho.
Dodanie tovaru do iného členského štátu je považované za oslobodené plnenie
s nárokom na odpočet v prípade, že je kupujúci v inom členskom štáte EÚ
registrovaný k DPH (tzn. bolo mu pridelené DIČ). Pre účel uplatnenia
oslobodenia od dane je predávajúci povinný skontrolovať platnosť DIČ svojho
zákazníka. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie DIČ a má záujem
fakturovať bez DPH, predávajúci tak učiní iba na základe osvedčenia o
registrácii k DPH, ktoré kupujúci oskenuje a zašle na adresu
info@kokiskashop.sk.
6 DODACIE PODMIENKY
V súčasnej dobe predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti doručenia:
• UPS - dopravnou službou UPS zasiela predávajúci všetky zásielky s
hmotnosťou do 70 kg, ktorých dĺžka zároveň nepresiahne 200 cm a
kruhový obvod balíka neprekročí limit 300 cm (kruhový obvod = 2x výška
+ 2x šírka + 1x dĺžka) - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku
činí 2 pracovné dni odo dňa expedície,
• SPS Parcel Shop - sieť výdajných miest je určená pre balíky s hmotnosťou
do 20 kg,
• balík na poštu - služba určená pre balíky s hmotnosťou do 30 kg,
• Raben - spoločnosťou Raben zasiela predávajúci všetky zásielky, ktoré
nevyhovujú vyššie uvedeným podmienkam UPS, jedná sa o nadrozmerné
balíky, pri ktorých je možná jedine platba vopred na účet - dodacia lehota
predstavuje 3-5 pracovných dní odo dňa uhradenia objednávky
kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v objednávke prepravcu, ak to povaha
objednaného produktu vyžaduje. O zmenách je kupujúci včas informovaný.
Aktuálny cenník dopravy je k dispozícii v záložke „Cenník poštovného".
V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr
nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho.
Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru.
Spoločne s emailom o expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaný aj daňový
doklad – faktúra.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.
Pri dodaní je kupujúci povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet
balíkov, neporušenosť kartónov atď. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo
poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru. Ak
kupujúci prevezme poškodenú zásielku, a potom zistí, že je poškodený aj tovar,
je nutné túto skutočnosť najneskôr nasledujúci deň od prijatia zásielky nahlásiť
dopravcovi alebo predávajúcemu.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar
opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci
povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp.
náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu
dopravcu v objednávke na základe súhlasu kupujúceho.
Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku
kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s
týmto spôsobom dopravy.
7 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Ak je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na
diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1
Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej
zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto
lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na
odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný
(pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronický reklamačný
formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho alebo tu.
Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončení
objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email. V prípade, že spotrebiteľ
odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je
predávajúci povinný mu ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť
potvrdenie.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je
povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia vrátiť tovar späť na
adresu expedičného skladu predávajúceho. Táto lehota sa považuje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň
lehoty. Adresa expedičného skladu:
Kokiska s.r.o.
Stará Kysibelská 695/73b
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
Kupujúci má povinnosť tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a na
vonkajší kartón uviesť číslo objednávky spoločne s informáciou, že sa jedná o
odstúpenie od zmluvy. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpenej
veci. Napriek tomu má kokiskashop.sk právo na náhradu skutočne
vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy
individuálne posúdené a následne započítané zákazníkovi s čiastkou za vrátený
tovar. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté.
Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v
prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou
cestou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak
si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v
lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je
predávajúcemu doručený tovar) cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovného –
tzn. hodnotu objednávky. Predávajúci sumu vráti bezhotovostne na účet určený
kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi do kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný
vrátiť mu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je
spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie
hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré
je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti
tovaru. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s
ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a
funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvótna časť kúpnej ceny
zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva
medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak
dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný
spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho
zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí
služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien
na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže
ovplyvniť,
d) o dodávke tovaru, ktorá bolo upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre
jeho osobu,
e) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý môže byť vzhľadom
na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho
žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných
opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z
hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu,
ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ
tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné
dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol
dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil
spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
Od kúpnej zmluvy tiež nie je možné odstúpiť v prípade, že bol tovar nakúpený
pre podnikateľské účely – v objednávke teda zákazník uviedol IČ alebo DIČ.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí plnú
výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
8 REKLAMAČNÝ PORIADOK
Zodpovednosť za vady predanej veci
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,
alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť
vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má
právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné
neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od zistenia
vady; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú
v celom rozsahu. Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi
považované za nepodstatné porušenie zmluvy.
Záruka
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená
lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jej obvyklým
používaním, mechanické poškodenie apod. Pri produktoch predávaných za
nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena
zjednaná. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby, ktoré
mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záručným listom je daňový doklad – faktúra.
Kupujúcemu podnikateľovi je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od
prevzatia tovaru.
Predávajúci neposkytuje kupujúcim pozáručný servis.
Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú,
ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci
po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil,
ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Postup a vybavenie reklamácie
Pre každý reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je
umiestnený na webových stránkach predávajúceho alebo tu . Vzhľadom k
širokému sortimentu tovaru je každá reklamácia posudzovaná individuálne.
Ihneď po zadaní reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára dostane
kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je
elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa učiní počas jeho
reklamácie, vrátane záverečného vyrozumenia o vybavení reklamácie – buď o
jej uznaní alebo vyriešení. Kupujúci má právo obrátiť sa elektronickou cestou na
reklamačné oddelenie.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci
s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
nový výrobok.
Priebeh lehoty je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky
podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, apod.).
Predávajúci je povinný si od kupujúceho vyžiadať doplnenie podkladov v
najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania
vyžiadaných podkladov kupujúcim.
Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu, a to Kokiska
s.r.o., Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika. Pred
odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby kupujúci poznal číslo
reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balení tovaru, aby bola zásielka
jednoznačne identifikovaná. V prípade technických problémov so zadaním
reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu emailom na
reklamacia@kokiskashop.sk.
9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Svoju informačnú povinnnosť voči kupujúcim v zmysle č. 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti
so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej
len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho
na účely plnenia kúpnej zmluvy, účely jednania o tejto zmluve a na účely
plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci
prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
10 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo
podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so
zasielaním ochodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu
kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13
nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov na účely
zasielania obchodných zdelení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho
dokumentu.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je
nákup na webovej stránke možné uskutočniť aj bez ukladania cookies na
počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety
kedykoľvek odvolať.
11 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
V zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka sa v
prípade mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov môže kupujúci
obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).
Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov
spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. V
prípade medzinárodného mimosúdneho riešenia sporov sa môže kupujúci
obrátiť na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webovej
adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Viac informácií
na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-asluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské
nivy 44/A 827 15 Bratislava, internetová stránka http://esc-sr.sk/ je kontaktným
miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo
dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene
nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení
spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe výpisu z Obchodného
registra. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na
ochranu osobných údajov, spoločnosť je vedená pod evidenčným číslom
00055306. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo
iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov.
Kupujúci na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností vo zmysle §
1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.
12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,
potom sa strany zjednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Voľbou práva
podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený
ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je
možné sa zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva
inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pri
zmluvných záväzkových vzťahoch (I).
Celý obsah webových stránok predávajúceho (fotografie, produktové texty aj
design) je vo vlastníctve predávajúceho. Neoprávnené zverejnenie, teda
zverejnenie niekým, kto nie je autorom diela alebo nemá ku zverejneniu
príslušnú licenciu (povolenie), bude považované za porušenie autorských práv a
bude riešené právnym oddelením spoločnosti. Nerozlišuje sa, či bolo autorské
dielo zverejnené ku komerčným alebo nekomerčným účelom.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach
www.kokiskashop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich zároveň
bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie
obchodných podmienok.
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné,
alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie,
ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou
alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok
vyžadujú písomnú formu.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13. novembra 2020.

Vytvorené systémom www.dropareal.sk

MGNjYzA5Nz